15/04/2016 - News
 

Domenica tutti a Colorno

 

اÙ�عد اÙ�تÙ�ازÙ�Ù� Ù�إصدار رÙ�Ù� ثÙ�اثة Ù�Ù� عشرة أÙ�Ù�اÙ�.
اÙ�تسجÙ�Ù� عبر اÙ�إÙ�ترÙ�ت Ù�غÙ�Ù�. سÙ�Ù�Ù�Ù� Ù�Ù� اÙ�Ù�Ù�Ù�Ù� اÙ�تسجÙ�Ù� Ù�Ù�ط Ù�Ù� اÙ�أÙ�اÙ�ة اÙ�تÙ� تÙ�ع Ù�Ù� Ù�Ù�طÙ�ة اÙ�احتÙ�اÙ�ات بÙ�صر Colorno Palace. اÙ�سبت 16 Ù�Ù� 15.00 إÙ�Ù� 19.00 Ù�Ù�Ù�Ù� اÙ�أحد 17 Ù�Ù� 7.30 إÙ�Ù� 9.00.
Ù�Ù� اÙ�بداÙ�ة ، سÙ�Ù� Ù�داÙ�عÙ�Ù� عÙ� اÙ�Ù�Ù�ب اÙ�ذÙ� Ù�از Ù�Ù� 2015 دÙ�بÙ�را تÙ�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù� Ù�أÙ�Ù�Ù�Ù�ر إÙ�رابارÙ�تا. Ù�Ù� اÙ�سباÙ� آÙ�ا Incerti. إÙ�Ù�اÙ�ا إÙ�زÙ�ا (Ù�ائزة 2014) ستÙ�Ù�اÙ�Ù� سÙ�Ù�Ù� Ù�Ù�Ù�براتÙ� بÙ�Ù�Ù�تشÙ�ا
http://www.fidal.it/content/Incerti-e-Toniolo-sulle-10-miglia/71187

تعÙ�Ù� اÙ�Ù�Ù�Ù�ص اÙ�تÙ�Ù�Ù� Errea maniga lungo اÙ�Ù�درج Ù�Ù� حزÙ�ة اÙ�سباÙ� Ù�Ù� 10 أÙ�Ù�اÙ� (تÙ�اÙ�سÙ�ة Ù�غÙ�ر ذÙ�Ù�)

بعد ظÙ�ر Ù�Ù�Ù� اÙ�سبت اÙ�ساعة 6 Ù�ساءÙ� Ù�اتح Ù�Ù�شÙ�Ù�ة Ù�Ù� حدÙ�Ù�ة اÙ�Ù�صر Ù�ع داÙ�Ù�Ù�Ù�Ù� Ù�Ù�Ù�ارÙ�Ù�Ù� (اÙ�Ù�دÙ�ر اÙ�Ù�شارÙ� Ù�رÙ�ض اÙ�جرÙ�) Ù�آÙ�ا إÙ�Ù�رتÙ� Ù�دÙ�بÙ�را تÙ�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù� Ù�إÙ�Ù�اÙ�ا إÙ�Ù�زÙ�ا. تاغ Ù�Ù�Ù�ر Ù�سخة طبÙ� اÙ�أصÙ�

صباح اÙ�Ù�Ù�Ù� اÙ�خÙ�Ù�س Ù�Ù� Ù�اعة اÙ�Ù�جÙ�س Ù�بÙ�دÙ�ة تÙ�رÙ�Ù� عÙ�دت اÙ�عرض اÙ�تÙ�دÙ�Ù�Ù� Ù�Ù�صحاÙ�ة ، Ù�ع رئÙ�س بÙ�دÙ�ة تÙ�رÙ�Ù� Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�رÙ�Ù� Ù�اÙ�جÙ�عÙ�ات اÙ�تطÙ�عÙ�ة اÙ�رئÙ�سÙ�ة اÙ�Ù�شارÙ�ة Ù�Ù� اÙ�Ù�Ù�ظÙ�ة.



Maglia errea 2 (fronte)

Vai all'archivio delle news
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno
Presso Reggia di Colorno - Piazza Garibaldi, 26 - 43052 Colorno (PR)
Tel: +39 0521 313790 - www.turismo.comune.colorno.pr.it